سلفون 720HP  

 سلفون    
    دستگاه سلفون با سیستم تغذیه اتوماتیک کاغذ    
    از ١١٥ تا ٣٥٠ گرم و جداسازی اتوماتیک (اختیاری)    
    حداقل سایز کاغذ ورودی ٣٢ x ٢٥ سانتیمتر    
    حداکثر سایز کاغذ ورودی ١٠٠ x ٧٢ سانتیمتر    
    با حداکثر سرعت ١٠ متر در دقیقه