سلفون Gemini C400   

 سلفون    
    دستگاه سلفون با سیستم تغذیه اتوماتیک کاغذ (اختیاری)    
    از ١١٥ تا ٣٥٠ گرم و جداسازی اتوماتیک    
    حداقل سایز کاغذ ورودی ٣٢ x ٢٥ سانتیمتر    
    حداکثر سایز کاغذ ورودی ٥٨ x ٣٨ سانتیمتر    
    با حداکثر سرعت ١٥ متر در دقیقه