سلفون 520T  

 سلفون    
    دستگاه سلفون با سیستم تغذیه دستی کاغذ    
    از ١١٥ تا ٣٥٠ گرم و جداسازی اتوماتیک (اختیاری)    
    حداقل سایز کاغذ ورودی ٣٢ x ٢٥ سانتیمتر    
    حداکثر سایز کاغذ ورودی ٧٤ x ٥٢ سانتیمتر    
    با حداکثر سرعت ١١ متر در دقیقه