تغذیه کاغذ Pallete Feeder

 جمع آوری برگه    
    دستگاه جمع آوری برگه های سلفون شده    
    بر روی پالت جهت سهولت    
    در جابجائی دسته های کاغذ