سلفون Orpheus C760  

 سلفون    
    دستگاه سلفون با سیستم تغذیه اتوماتیک کاغذ    
    با استفاده از کمپرسور از ١١٥ تا ٥٠٠ گرم    
    و جداسازی اتوماتیک    
    حداقل سایز کاغذ ورودی ٣٢ x ٢٥ سانتیمتر    
    حداکثر سایز کاغذ ورودی ١١٠ x ٧٦ سانتیمتر    
    با حداکثر سرعت ٢٢ متر در دقیقه