خط تا و پرفراژTouchline C375

 

خط تا و پرفراژ
دستگاه خط تا و تاکن
برای کاغذ ۱۰۰ تا ۴۰۰ گرم
تا سایز ۳۷۵x۱۰۰۰ میلیمتر
با تکنولوژی جدید برای خط تا
با سرعت ۶۰۰۰ برگ A4 در ساعت
سرعت مستقل از تعداد خط تا