خط تا و پرفراژCreasing C375

 

خط تا و پرفراژ
دستگاه خط تا و پرفراژ
قابل برنامه ریزی جهت ایجاد خط تا
و پرفراژ عرضی، پرفراژ طولی به صورت موضعی
حداقل فاصله خط تا ۳ میلیمتر