پرسش های متداول

چگونه دستگاهی بخرم؟ نیازهای خود را مشخص کنید و نسبت به آن دستگاهی را تهیه فرمایید.

کارتریج من چند برگ میزند؟ مدل کارتریج خود را در جستجو تایپ کنید وجواب خود را بگیرید.

آیا میشود کارتریج را شارژ کرد؟ با توجه به اینکه برای محیط زیست ایجاد آلودگی میکند اما اگر کارتریج از نوع درجه یک باشد تا سه بار شارژ میشود اما بعد از سه بار قطعات باید تعویض شود.

چه کارتریجی به چه دستگاهی میخورد؟ مدل کارتریج یا مدل دستگاه خود را در جستجو تایپ کنید، نتیجه را خواهید دید.